• Facebook
 • Google+
 • Twitter

Re­montowany i za­mknię­ty od­ci­nek DW 932 w Świer­kla­nach, zo­sta­nie o­twar­ty dla ruchu wcze­snym ran­kiem w czwar­tek, 7 li­sto­pa­da br. Po­cząt­kowo pla­no­wano jego o­twar­cie jutro, jed­nak in­spek­to­rzy ZDW w Ka­to­wi­cach stwier­dzili, że ko­niecz­ne jest jesz­cze do­koń­cze­nie prac ko­sme­tycz­nych na chod­ni­ku i zjaz­dach do po­se­sji. Prace wy­ma­gają wy­dłu­że­nia za­mknię­cia drogi jesz­cze przez kilka dni. Cho­dzi o bez­pieczeń­stwo u­czest­ni­ków ruchu i ekip bu­dow­la­nych.


Re­mont li­czą­ce­go ok. 1200 m od­cin­ka DW 932, roz­począł się 17 wrze­śnia br. Droga za­mknię­ta zo­sta­ła 9 sierp­nia, po tym jak in­spek­to­rzy ZDW w Ka­to­wi­cach stwier­dzili, iż de­for­ma­cja jezd­ni nie po­zwa­la u­żyt­ko­wać drogi w spo­sób bez­piecz­ny. Wy­ko­na­no wtedy szcze­gó­ło­we ba­dania kon­struk­cji drogi, które wy­ka­zały, że tylko ge­neral­ny re­mont ma tech­nicz­ne i e­ko­nomicz­ne u­za­sad­nie­nie.

wodzislawska-6listopada-otwarcie

ZDW w Ka­to­wi­cach, zło­żył wnio­sek do Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa, by do­konać prze­su­nięć w bu­dże­cie ZDW w Ka­to­wi­cach, gdyż re­mont DW 932 w Świer­kla­nach wy­ce­nio­no na ok. 4 mln zł. For­mal­no­ści zo­sta­ły speł­nio­ne 13 wrze­śnia br., a w po­nie­dzia­łek 17 wrze­śnia br. ekipy re­montowe roz­poczę­ły prace.

Ro­ze­bra­no w ca­ło­ści całą kon­struk­cję drogi. Wy­ko­na­no sta­bi­lizację grun­tu i od­bu­dowa­no całą kon­struk­cję drogi, przy za­sto­sowaniu no­wocze­snych tech­no­logii o­par­tych o Wy­tycz­ne Tech­nicz­ne ZDW w Ka­to­wi­cach.

W czwartek, 6 li­sto­pa­da br. zo­sta­nie przy­wró­co­na or­ga­ni­zacja ruchu, jaka obowią­zy­wa­ła przez 9 sierp­nia br. Ozna­cza to, że po­jaz­dy cię­ża­ro­we, po­ru­sza­ją­ce się au­to­stradą A1 i ko­rzy­sta­ją­ce z ob­jazdu nie­ukoń­czonego jesz­cze mostu w Msza­nie, zjeż­dza­jąc wę­złem w Świer­kla­nach, po­ja­dą DW 932, także o­twar­tym od­cin­kiem przez Mar­klo­wi­ce i Wo­dzi­sław Ślą­ski, potem DK 78 do Cha­łu­pek. Zaś ob­jazd dla po­jaz­dów o­sobowych (i do­pusz­czal­nej masie cał­ko­wi­tej do 3,5 t) objazd od­by­wać się bę­dzie jak dotychczas przez DW 932 w Świer­kla­nach, DW 930 i DW 933 do Msza­ny.

Źródło: www.zdw.katowice.pl
 • Seba

  NORMALNE !!! w tym kraju jeszcze NIGDY nic nie było ukończone na czas !!! PORAŻKA

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Organizujesz wydarzenie na terenie gminy? Daj znać na swierklany@gmail.com!
k4art

OSTATNIO KOMENTOWANE

 • EdwardKwaśny "25.09.2017 o godzinie 17:00 w małej sali OSP w Świerklanach odbędzie się spotkanie z Posłem na Sejm RP Czesławem Sobierajskim. Serdecznie zapraszam!" Przejazd korowodu dożynkowego Świerklany 2017 [2017-09-20 09:06:00]
 • adi "klupni sie w tyn tepy łeb" Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-18 16:31:00]
 • Ania Nowak "Miód gryczany jest świetny. Mój dziadek który miał kiedyś pasiekę mówił że to najzdrowszy gatunek miodu. Na wcinaj są dość wysokie ceny :/ troche taniej jest tu: https://www.sloikmiodu.pl/miod-gryczany" Rozsmakuj się w miodzie gryczanym i zadbaj o swoje zdrowie [2017-04-13 17:01:00]
 • ula "Co za ludzie, będą strzelać focha bo ich wódz (Antek Mrowiec) przegrał wybory na wójta. W kościele w pierwszych ławkach siedzą, "przykładni parafianie" a tu pokazali, gdzie mają ludzi. Wstyd, naprawdę dzieci w przedszkolu prezentują bardziej dojrzałe postawy niż wy na tych waszych stołeczkach. Serio nie jest wam wstyd? Prezentujecie wieśniactwo na najwyższym poziomie." Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-11 08:17:00]
 • basia "sesje rady gminy zwołuje przewodnicząca rady gminy( ta sesja była na wniosek wójta) .......a nie wójt.....on jest tam tylko gościem jak to określił.... PANIE RADNY JURASZEK!!!!!" Ostra wymiana zdań z zaskakującym finałem [2017-04-10 21:13:00]
 • Marekcb500 "Ościenne gminy od lat prowadzą dotacje do wymiany kotłów, montażu kolektorów słonecznych, pomp ciepła. Kwoty dofinansowania to 5-6tyś. zł. Nasi radni są w stanie pogrążyć całą gminę byle była ich racja. Szanowni Państwo radni czas pomyśleć o Waszych wyborcach a nie o prywatnych wojnach" Dotacji do wymiany pieców nie będzie? W gminie wrze [2017-04-07 10:47:00]
SPORT
Wyniki turnieju „Gramy dla Piotrusia”
  

W minioną sobotę tj. 14 stycznia odbył się turniej piłki nożnej „Gramy dla Piotrusia”. 1 miejsce zajęła drużyna GKS Pierwszy Chwałowice, 2 miejsce MAD MICK 6 Katowice, 3 miejsce Wiśniówka Świerklany

Świerklany MTB maraton Marklowice 2016
  

To był dość szalony pomysł – zorganizowanie maratonu MTB w Świerklanach i Marklowicach. Ale mając do dyspozycji tak fantastyczne tereny do uprawiania MTB (mimo braku gór), uznaliśmy, że trzeba się tym podzielić z innymi maniakami tego pięknego sportu, a dodatkowo zachęcić tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z rowerem.

Sąsiedzki bieg na Dzień Dziecka
  

Aż 343 biegaczy wzięło udział w Biegu Integracyjnym pn. „Biegaj z nami sąsiadami”, organizowanym przez SP nr 1 im. Ludwika Holesza oraz Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, pod honorowym patronatem Wójta Gminy Świerklany i Starosty Rybnickiego.

EDUKACJA
Konkurs filmowy z matematyką dla uczniów klas IV-VII
  

Do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych z terenu Gminy Świerklany skierowany jest konkurs filmowy, którego organizatorem jest SP nr 1 im. L. Holesza w Świerklanach wraz ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach „Inicjatywa”.

Szlachetna Paczka w SP Jankowice
  

Samorząd Uczniowski nie zaniedbał szkolnej tradycji i również w tym roku przyłączył się do akcji „Szlachetna Paczka”. W miniony „weekend cudów” zawieźliśmy podarunki dla rodziny z Niewiadomia.

Jankowice i Rybnik razem na wymianie w Niemczech
  

Dwunastoosobowa grupa z Gimnazjum im. Księdza Walentego w Jankowicach w towarzystwie uczniów z rybnickiego Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego wyruszyła w podróż do szkoły partnerskiej IGS Göttingen (Getynga).

Teatralne sukcesy uczniów ze Świerklan
  

Dwa dziecięce teatry, działające przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, odniosły w ostatnim czasie kilka sporych sukcesów na wojewódzkich i ogólnopolskich festiwalach.

Świerklany